Om ansvar och obestånd i ideella föreningar


Av Mija Jansson, källa: BLs Ideella föreningar – Skatt. Ekonomi. Juridik (1994)

Föreningen är en självständig juridisk person så normalt har styrelsen inte något personligt ekonomiskt ansvar för föreningens förpliktelser när avtal med mera träffas i föreningens namn. (Om någon person bryter mot föreningens stadgar eller svensk lagstiftning däremot har denne personligt ansvar för det inträffade naturligtvis.)

Begreppet ansvarsfrihet, som det ju beslutas om på föreningars årsmöten, är inte helt klart utrett men det handlar om styrelsens förvaltning av föreningen. Det finns emellertid inget som hindrar att vissa ledamöter beviljas ansvarsfrihet och andra inte. Om ansvarsfrihet ej beviljas är det normala att styrelsen avgår och eventuellt kan skadeståndsanspråk riktas mot enskilda ledamöter eller hela styrelsen.

Givetvis slipper du inte undan ansvar eller skadeståndsanspråk för att du jobbar ideellt (utan styrelsearvode). Däremot kan detta eventuellt minska skadeståndsnivån.
Normalt sett ansvarar en ideell förening bara med sin egen förmögenhet men styrelsen kan bli personligt ansvarig under vissa förutsättningar. Detta i sådana fall om att styrelsen drivit verksamheten för långt utan att agera genom att exempelvis försätta föreningen i konkurs eller tillfälligt ställa in betalningarna.

Varje styrelseledamot har alltså ett ansvar för att skrika om föreningens ekonomi håller på att haverera. Om du inte kan få de andra styrelseledamöterna med dig måste du se till att det kallas till ett extra årsmöte där medlemmarna kan ta ställning till om föreningens verksamhet ska fortsätta. Om medlemmarna tror att ekonomin är hållbar och du själv inte håller med bör du, på det extra årsmötet, avgå ur styrelse för att undvika personligt ansvar.

Obestånd kallas det när man inte kan betala sina skulder och problemet inte är tillfälligt. Hamnar en ideell förening i obestånd kan man ställa in betalningarna för en tid, försöka träffa avtal med fordringsägarna och så vidare. Om ingenting hjälper kan man tillslut vara tvungen att begära konkurs. Vid en konkurs används samtliga tillgångar i föreningen för att betala skulderna.

”Även om inte alltid styrelseledamöterna formellt kan bli personligen ansvariga för föreningens skulder, blir det ändå styrelsen som får det moraliska ansvaret om föreningen inte kan betala sina skulder.” (sid 115)

This entry was posted in Föreningsliv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s