Fråga till SBKs GS: Är det så här jag inte får göra?


Det finns något jag inte får göra om enligt SBKs generalsekreterare. Han skriver i brev till mig den 16 november att upprepad “förseelse” kommer att leda till anmälan till disciplinnämnden för disciplinär prövning och att detta kan leda till avauktorisation. Jag har, desperat och förgäves, försökt ta reda på vad jag gjort för fel egentligen?

För enligt beslutet i FS protokoll har jag inte begått något formellt fel. På samma sätt som SBKs Stockholmsavdelningens styrelse 2010 inte begått något formellt fel. Varken jag eller den avgångna styrelsen har brutit mot några stadgar eller så. Styrelsens avtalsbrott är helt enkelt inte ett brott mot stadgan och det är bara sådana FS tycker sig kunna ta ställning till. Avtalsbrott är en fråga för klubbens revisorer (FS protokoll 2010-11-12 paragraf 197).

Samtidigt som jag fick brevet (den 16 november) fick sittande styrelse i Stockholmsavdelningen ett motsvarande brev, med protokollsutdrag. Jag vet inte vad som stod i följebrevet de fick av GS. Men jag vet att de avgick kort därefter. Och det kan omöjligt bero på vad som stod i FS-beslutet.

Om styrelsens anmälan mot min person skriver FS i sitt protokoll att de inte kan stå bakom styrelsens anmälan mot mig då materialet inte är av den karaktären att man kan anta att detta skulle vinna gehör hos disciplinnämnden. FS skriver (paragraf 198) att de lägger anmälan till handlingarna utan åtgärd, “vilket betyder att de nu för förbundsstyrelsens del är avslutade”.

FS och GS säger alltså olika saker:

Trots att ärendena har lagts till handlingarna utan åtgärd av FS betecknar GS i ett följebrev till det aktuella beslutet, någonting som jag har gjort, oklart vad, som en ”förseelse”. En förseelse är per definition ett ringa brott och därmed straffbart. Det hela är motsägelsefullt. En förseelse skulle inte ha lagts till handlingarna utan åtgärd.

GS skriver vidare att ”man i nuläget väljer att inte vidarebefordra ärendet till disciplinnämnden”. Ordalydelsen ”i nuläget” antyder att ärendet inte alls är avslutat, vilket det står i FS-protokollet att det är. Detta är motsägelsefullt. Ett avslutat ärende bör vara just avslutat, inte bara i nuläget avslutat.

Jag har därför frågat FS vad som egentligen gäller. Och idag har jag fått “svar”. Citat (FS 2001-01-21 paragraf 12):

“FS konstaterade att brevet från GS är skrivet på uppdrag från FS och återspeglar FS uppfattning i frågan och att det inte finns någon anledning att gå djupare in i brevets ordalydelser.”

Fast nu var det ju inte ordalydelser i sig det handlade om. Utan att det GS skriver inte stämmer överens med FS protokollet. Jag är med andra ord fortfarande förvirrad. Vad är det jag gjort som inte är av karaktären att FS kan anta att det skulle vinna gehör hos disciplinnämnden men som ändå, om jag upprepar det, kan leda till disciplinär prövning?

Det är omöjligt att förstå.

Det som går att förstå är att FS antagligen haft avsikten att, trots att det inte gick att formellt straffa någon av parterna, ändå slå oss lite på fingrarna och liksom säga “ajabaja, var nu snäll”. Men då får man säga just det. Som det är nu säger GS och FS olika saker men FS är ändå lojal mot GS och GS mot FS…

Och jag är lojal med agilitysporten och min klubb. Förra årets styrelse lyckades tömma kassan på 100 000 SEK. Missförstå mig rätt, det är inte tal om någon förskingring. Det gick bara inte så bra för dem. Och jag förstod hur det skulle gå. Tidigt. Och jag skrek. Och jag skulle göra det igen. För jag tycker verksamheten är viktig.

De flesta av de brev jag skrivit och klagat på formuleringar och beslut har bemötts på det goddag-yxskaft-vis som beskrivs ovan. Men på ett av breven fick jag ett adekvat svar. Fast något av det första Etik- och policygruppen tar upp, efter det att de tackat för mitt brev och mina “viktiga” frågor är att de “tyvärr” idag inte kan ge mig ett adekvat svar.

Etik och policygruppen tycker att det hela handlar om två olika saker; kommunikation och ledarskap.

Vad gäller kommunikationen så jobbar de med någon slags policy och skriver att utan några riktlinjer hamnar vi någonstans mellan två olika ytterligheter:
– Där allt är tillåtet (även sexistiska och rasistiska uttalanden).
– “Där vi inte tillåter några kränkningar och det är den kränkta parten som bestämmer vad som är tillåtet. Det leder till en vetorätt mot all slags kritik och en urholkning av medlemmens rätt att yttra sig.”

Ingen av dessa ytterligheter är acceptabla.

Den andra aspekten är att många konflikter skulle kunna undvikas med ett tydligare ledarskap där beslut och deras konsekvenser klart dokumenteras.

Utskottet för organisation, Etik- och policygruppen har genom Dag Brück (den enda agilityperson som varit inblandad i att svara på mina brev vill jag nämna som kuriosa) har alltså visat att det finns ett intelligent sätt att hantera denna typ av frågor och konflikter.

Brevet från Etik- och policygruppen inger hopp om att det kommer att bli ordning på torpet och till skillnad från de brev som GS skickade ut i november har detta brev effekten att det inger hopp om en framtid i SBK samtidigt som det dämpar känslorna kring den grundläggande konflikten och besvarar de frågor jag ställt på riktigt och ärligt. Jag hoppas innerligt att Etik- och policygruppen får stort inflytande på hur FS och GS yttrar sig i framtiden.

/Mija

This entry was posted in Föreningsliv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s